Uitsluiting Aansprakelijkheid
De Woningborg groep en degenen die aan dit product hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze uitgave. Toch kan niet worden uitgesloten dat de inhoud fouten en / of onjuistheden bevat. De gebruiker van dit product aanvaardt daarvoor het risico. De Woningborg groep (Woningborg Advies B.V.) sluit, mede ten behoeve van de auteurs, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van informatie uit dit product.

Disclaimer / © Woningborg groep
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, getransformeerd tot software of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 in verbinding met het Besluit van 23 augustus 1985b, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912 , dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient u zich te richten tot de Woningborg groep, Postbus 805, 2800 AV Gouda.

No part of this website may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm, stored in a database or retrieval system, or any other means without written permission from the Woningborg groep.

Gebruiksvoorwaarden
De Technische ABC-lijst is met de grootste zorg samengesteld. De Woningborg groep is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, welke is ontstaan door of welke verband houdt met toepassing van dan wel fouten in, door of namens de Woningborg groep via deze site ter beschikking gestelde informatie, documenten en software. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de Woningborg groep ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen, alsmede wettelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet en / of grove schuld.

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.